fbpx

Categorized as: Endless pool

Swim analysis in the endless pool

Swim analysis endless pool

Last week Gosse visited Tri-PT Studio for his first swim analysis in the endless pool. In this blog you can see and read Gosse’s experiences. This way triathletes and swimmers with an interest in a swim analysis in our endless pool get a good idea of how a swim analysis works.

An earlier article describes the entire process of a swim analysis step by step.

Last summer I participated for the first time in a sprint triathlon and I really enjoyed it. Now I am training for an Olympic triathlon. Cycling and running training go well for me, but I still see swimming as an obstacle. That is why I opted for an indoor swim training / analysis.

At first it took some time getting used to swimming in the endless pool, but after a few strokes it already felt quite natural. I first swam a bit as I would do during a triathlon so my movements could be properly analysed. After this I was allowed to watch the screen as I swam and I received clear feedback and tips from Paul.

The tips and feedback were then incorporated into a few exercises and these were also analysed. This analysis clearly showed that I was swimming much more stable and controlled. This is exactly what I was looking for. I have been given the exercises and analysis images and I can start working on this myself. I plan to come back in a few months before my competition to see if the exercises have helped and to update my technique for the specific competition.

A swim analysis in the endless pool

Are you curious about the possibilities that a swim analysis can offer? The endless pool page contains more information about a swim analysis at Tri-PT Studio. Want to know more immediately? Please contact us by email, WhatsApp or by phone.

Een swim analyse in de endless pool

Swim analysis endless pool

Vorige week was Gosse bij Tri-PT Studio voor een eerste zwemanalyse in de endless pool. In deze blog zijn de ervaringen van Gosse terug te zien en te lezen. Zo krijgen triatleten en zwemmers met interesse in een zwemanalyse in onze endless pool een goed beeld van hoe een zwemanalyse in elkaar zit.

In een eerder artikel wordt het gehele proces van een zwemanalyse stap voor stap beschreven.

Afgelopen zomer heb ik voor het eerst meegedaan aan een sprinttriatlon en dit is mij zeer goed bevallen. Nu ben ik aan het trainen voor een olympische triatlon. Het fietsen en hardlopen trainen gaan mij goed af alleen het zwemmen zie ik toch nog wel als obstakel. Daarom heb ik gekozen voor een indoor zwemtraining/analyse.

In eerste instantie was het even wennen aan het zwemmen in de endless pool maar na een paar slagen voelde het al redelijk natuurlijk. Ik heb eerst een stukje normaal gezwommen zoals ik zelf ook zou doen tijdens een triatlon zo konden mijn bewegingen goed geanalyseerd worden. Daarna mocht ik meekijken op het scherm hoe ik zwom en kreeg ik duidelijke feedback en tips van Paul.

De tips en feedback werden daarna verwerkt in een paar oefeningen en deze werden ook geanalyseerd. Bij deze analyse was duidelijk zichtbaar dat ik veel stabieler en gecontroleerd zwom. Dit is precies waar ik naar opzoek was. De oefeningen en analyse beelden heb ik meegekregen en kan hiermee zelf aan de slag. Ik ben van plan over een paar maanden voor mijn wedstrijd nog een keer terug te komen om te kijken of de oefeningen geholpen hebben en om mijn techniek bij te werken voor de specifieke wedstrijd.

Een zwemanalyse in de endless pool

Ben je benieuwd naar de mogelijkheden die een zwemanalyse kunnen bieden? Op de endless pool pagina staat meer informatie over een zwemanalyse bij Tri-PT Studio. Direct meer weten? Neem dan contact op via de mail, WhatsApp of telefonisch.

Swimming analysis in the endless pool: step-by-step

endless pool huren

The endless pool is part of Tri-PT Studio for a few months now, dozens of swimmers have been able to improve their technique during this time. Right now, when it’s not exactly swimming weather, it can be useful to improve your technique. This way you have an advantage over the other swimmers and triathletes when the season starts again. But how does that work, an endless pool? This article describes step by step what a swim analysis looks like in practice.

1. Contact Tri-PT Studio for an appointment

Step 1 is to make an appointment at Tri-PT Studio. This is easily done via telephone, WhatsApp or e-mail. It is also possible to make the appointment physically when the studio is visited, so you immediately get a picture of our endless pool.

1.1 What does it cost for a swim analysis in the endless pool?

The rates for a swim analysis in our endless pool are described below. There are two options for doing a swim analysis at Tri-PT Studio.

ENDLESS POOL TRAINING  
Swim analysis (45 min.)€ 85,incl. video images and analysis
6 x 45 min. 1 on 1 training€ 405,-incl. 2x video images and analysis

Usually, swimmers are able to schedule an analysis within 7 days from the first contact moment. Contact us now to check availability!

2. Preparation for the swim analysis

The appointment has been made, now the preparation for the swim analysis can begin! For many athletes it is reassuring to know that they do not need to prepare physically. We get the best result of the analysis when a swimmer swims “normally”. That is why you can achieve the most results.

In terms of supplies can be prepared. For example, it is useful to take the following:

 • Swimwear
 • Towel
 • Bathrobe
 • Diving mask
 • Snorkel
 • Nose clip

Some of these attributes (snorkel, diving mask, nose clip, zoomers) are also present in the studio, which can be used by swimmers.

2.1 How hot is the water in the endless pool?

This is a question that we get a lot from swimmers. The water of the endless pool is 25 degrees, about 2 degrees lower than a “normal” pool.

3. The swim analysis

On the day of the swim analysis itself it is wise to be around 15-20 minutes in advance. Then the trainer can get acquainted and expectations or goals can be discussed. In total, the swim analysis and everything around it takes around 75 – 90 minutes.

The swimming video of is viewed during the analysis. On the basis of these images, it is discussed how swimming technique can be improved. This advice can be applied directly by the swimmer, because of the mirrors in the endless pool, the swimmer also has “direct” feedback.

4. After the analysis

After the training there is time for a cup of coffee with the trainer, so that you can discuss the results again. Here swimmers also receive tailor-made advice, allowing them to improve their swimming technique.

The detailed analysis is sent within four working days. The analysis consists of “photos” obtained from the video analysis, supplemented with tips and processed in a document.

5. Back in the water!

Time to put the advice and tips of the Tri-PT Studio specialist into practice. Now the swimmer can work on the swimming technique. If there is a need for another analysis, it is recommended to schedule this 4 to 6 weeks after the first analysis. This time depends on the frequency with which someone is swimming and the level, for a novice swimmer it may be good to do the following analysis after 2 to 3 weeks. The Tri-PT Studio trainer provides advice on this.

Schedule a swim analysis

Curious about what a swim analysis can mean for your swimming technique? Have an advantage over other swimmers / triathletes this season? Then make an appointment for a swim analysis in the endless pool of Tri-PT Studio! Visit the contact page, WhatsApp us or fill in the contact form below!

Contact us today!

Ask information for free or request an intake free of charge!
Zwemanalyse in de endless pool: een stappenplan

endless pool huren

De endless pool staat inmiddels een paar maanden in de Tri-PT Studio, tientallen zwemmers hebben hun techniek in deze tijd kunnen verbeteren. Juist wanneer er buiten niet gezwommen wordt kan het handig zijn om je techniek te verbeteren. Zo heb je een voordeel op de andere zwemmers en triatleten wanneer het seizoen weer begint. Maar, hoe werkt dat eigenlijk, een endless pool? In dit artikel wordt stap voor stap beschreven hoe een zwemanalyse in de praktijk eruit ziet.

1. Afspraak maken bij Tri-PT Studio voor een zwemanalyse

Stap 1 is het maken van een afspraak bij Tri-PT Studio. Dit gebeurt eenvoudig via de telefoon, WhatsApp of e-mail. Het is ook mogelijk om de afspraak fysiek te maken wanneer de studio bezocht wordt, zo krijg je gelijk een beeld van onze endless pool. 

1.1 Wat kost het een zwemanalyse in de endless pool?

De tarieven voor een zwemanalyse in onze endless pool staan hieronder beschreven. Er bestaan twee mogelijkheden voor het doen van een zwemanalyse bij Tri-PT Studio.

ENDLESS POOL TRAINING  
Zwem analyse (45 min.)€ 85,incl. videobeelden en uitwerkte analyse
6 x 45 min. 1 op 1 training€ 405,-incl. 2x videobeelden en uitwerkte analyse

Over het algemeen is het mogelijk om binnen 7 dagen terecht te kunnen voor een zwemanalyse. Neem nu contact op om de beschikbaarheid te checken!

2. Voorbereiden op de zwemanalyse

De afspraak is gemaakt, nu kan de voorbereiding voor de zwemanalyse beginnen! Voor veel atleten is het een geruststelling om te weten dat ze fysiek niet hoeven voor te bereiden. Het beste resultaat van de analyse krijgen wij wanneer een zwemmer ‘normaal’ zwemt. Hier valt daarom het meeste resultaat uit te behalen.

Qua benodigdheden kan er wel voorbereid worden. Zo is het handig om het volgende mee te nemen:

 • Zwemkleding
 • Handdoek
 • Badjas
 • Duikbril
 • Snorkel
 • Neusclip

Sommige van deze attributen (snorkel, duikbril, neusclip, zoomers) zijn tevens aanwezig in de studio, deze kunnen gebruikt worden door zwemmers.

2.1 Hoe warm is het water in de endless pool?

Dit is een vraag die we veel krijgen van zwemmers. Het water van de endless pool is 25 graden, zo’n 2 graden lager dan een ‘normaal’ zwembad. 

3. De zwemanalyse

Op de dag van de zwemanalyse zelf is het verstandig om zo’n 15-20 minuten van te voren aanwezig te zijn. Dan kan er met de trainer kennis worden gemaakt en kunnen verwachtingen of doelen besproken worden. In totaal duurt de zwemanalyse en alles daaromheen zo’n 75 – 90 minuten.  

Tijdens de analyse wordt de video van het zwemmen gezamenlijk bekeken. Aan de hand van deze beelden wordt besproken wat er nodig is om de zwemtechniek te verbeteren. Dit advies is direct toe te passen door de zwemmer, door de spiegels in de endless pool heeft de zwemmer ook “direct” feedback. 

Endless pool

4. Na de analyse

Na afloop van de training is er ruimte voor een kop koffie met de trainer, om de resultaten nog een keer rustig na te kunnen bespreken. Hier ontvangen zwemmers ook op maat gemaakt advies, waardoor zij hun zwemtechniek kunnen verbeteren. 

Binnen vier werkdagen wordt de uitgewerkte analyse opgestuurd. De analyse bestaat uit “foto’s” die vanuit de videoanalyse zijn verkregen aangevuld met tips en verwerkt in een document.

5. Weer het water in!

Tijd om het advies en de tips van de specialist van Tri-PT Studio in de praktijk te brengen. Nu kan er door de zwemmer zelf aan de zwemtechniek gewerkt worden. Als er behoefte is aan nog een analyse, wordt het aangeraden om deze 4 tot 6 weken na de eerste analyse te plannen. Deze tijd is afhankelijk van de frequentie waarmee iemand zwemt en het niveau, voor een beginnende zwemmer kan het goed zijn om na 2 tot 3 weken de volgende analyse te doen. De trainer van Tri-PT Studio geeft hier advies over.

Een afspraak maken voor een zwemanalyse 

Nieuwsgierig geworden naar wat een zwemanalyse voor jouw zwemtechniek kan betekenen? Dit seizoen een voordeel hebben op andere zwemmers/triatleten? Maak dan een afspraak voor een zwemanalyse in de endless pool van Tri-PT Studio! Bezoek de contactpagina, WhatsApp ons of vul onderstaand contactformulier in!

Neem vandaag nog contact op!

Stel geheel vrijblijvend je vraag of vraag een gratis en vrijblijvend intakegesprek aan!